Social & Cultural Activities


gpfbe bkfJpo/oh ;jkfse rshtXhnK d/ Bkb ;wkfie coi th fBGKT[dh j?. bkfJpo/oh ftu jo ;kb rDszso fdt; ns/ ;[szsosk fdt; pj[s X{w Xkw Bkb wDkJ/ iKd/ jB. rDszso fdt; ns/ ;[szsosk fdt; s/ Mzvk bfjokT[D dh o;w bkfJpo/oh d/ gqXkB tZb' fBGkJh iKdh j?.fJ; w"e/ s/ tZy-2 ;e{bK d/ pZfunK tZb' ok;Noh rhs d/ Bkb d/; Grsh d/ rhs th rkJ/ iKd/ jB. ;ko/ nkJ/ j'J/ wfjwkBK dk bZv{nK Bkb w{zj fwZmk eokfJnK iKdk j?. ;jhd J/ nkiw ;q Grs f;zx, okir[o{ s/ ;[yd/t d/ ;jhdh fdt; s/ ;jhdK Bz{ ;wofgs w[cs w?vheb u?e-nZg e?Ig brkfJnk iKdk j?.fJ; w'e/ s/ ;ko/ wohiK B{z dtkJh th bkfJpo/oh tZb' w[cs fdsh iKdh j?. ;jhd J/ nkiw ;q Grs f;zx dk iBw fdjkVk th bkfJpo/oh ftu ;oXk g{[ote wBkfJnk iKdk j? s/ fJ; w"e/ s/ th w[cs w?vheb u?e-nZg e?Ig brkfJnk iKdk j?.


;e{bh pZfunK d/ ;otgZyh ftek; bJh rowhnK dh SZ[NhnK ftu bkfJpo/oh ftu pZfunK dh d; o'ik toeFkg (;wo e?Ig) brkJh iKdh j?.fJ; ftu 8 s'I 14 ;kb se d/ pZu/ Gkr b? ;ed/ jB.fJ; e?Ig ftu pZfunk d/ ;otgzyh ftek; bJh ns/ ;N/i d/ vo B{z d{o eoB bJh tZy tZy chbv d/ wkfjo p[bkJ/ iKd/ jB.pZfunK B{z jo o'i foco?;w/IN th bkfJpo/oh tZb' fdZsh iKdh j/. toe;kg d/ nkyoh fdB pZfunk B/ d; o'ik e?Ig d'okB i' e[M th f;fynk T[; B{z ;ZfGnkukoe gq'rokw d/ o{g ftZu g/; ehsk iKdk j?. fi; ftu pZfunk d/ wkg/ th jkio j[zd/ jB. e?Ig ftu Gkr b/D tkb/ jo fJe pZu/ B{z Nokch d/ e/ ;BwkfBs th ehsk iKdk j/. jo ;kb ;e{bh pZfunK dh J/eb rkfJB gsqh:'rsk eotkJh iKdh j?, fi; ftu ;fjo d/ brGr ;ko/ ;e{bK d/ pZu/ Gkr b?Id/ jB . fJj i[{Bhno s/ ;hBhno d' torK ftu j[zdh j?. i?s{ ftfdnkoEhnK B{z Bed fJBkw d/ Bkb-Bkb NokchnK d/ e/ ;BwkfBs ehsk iKdk j?.


fJ; J/eb rkfJB gsqh:'rsk ftu iZIiw?IN bJh ;zrhs d/ y/so d/ wkfjo p[bkJ/ iKd/ jB. b'eK ftu feskpK gqsh o[MkD tXkT[D bJh ;w/-;w/ s/ bkfJpo/oh fty/ g[;se gqdo;BhnK th brkJhnK ikdhnK jB.fJ; ftu fiZE/ tZy-tZy gpfbFo Gkr b?Id/ jB T[E/ bkfJpo/oh tZb'I nkgDhnK yohdhnk g[;sek dh th B[wkfJF ehsh iKdh j? . bkfJpo/oh tZb'I jo ;kb gkmeK d/ ;[Mkn b? e/ fJZe bZy o[gJ? s'I tZX dhnK BthnK feskpK yohdhnK ikdhnK jB.